Agencia de colocación autorizada nº 1200000076

Recordar la contraseña


imagen sección

NOVEDADES BEN EMPREGADO IV

 

 

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA REQUERIMIENTOS BEN EMPREGADO IV

 

Plazo: del 8 al 21 de marzo de 2018, ambos inclusive.

Hoy, día 7 de marzo de 2018, se procede a publicar el listado de requirimentos atendendo a la Base 4ª de la convocatoria de la fase II do Programa Ben Empregado IV:

 “… Se do exame do expediente, segundo o procedemento establecido no párrafo seguinte, se comprobase que a documentación non reúne os requisitos necesarios, é insuficiente ou non se achega na súa totalidade, requerirase aos solicitantes a través da páxina web, para que, no prazo de 10 días hábiles, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixese, de acordó con disposto no artigo 68 da Lei 39/2015 de 1 de outubro do procedemento administrativo común das administración públicas, se considerará que desistiu da súa petición, logo da correspondente resolución que deberá ditarse nos termos previstos no artigo 21 desta Lei.

4.2. Dacordo ao artigo 45 da Lei 39/2015 de 1 de outubro, as notificacións os participantes no proceso selectivo realizaranse a través da publicación no taboleiro de anuncios e da páxina web da Deputación de Lugo www.deputacionlugo.gal .”

Este listado detalla por orde alfabético los candidatos/as que deben entregar a través de la Agencia de Colocación o bien de los registros públicos de alguna de la seguiente documentación:

  • Anexo I
  • Anexo II
  • Dni
  • Vida Laboral (deber ser actualizada)
  • Tarjeta de demanda de emplego (DARDE) o certificado de empadronamiento.

Es preciso aclarar que aquellos candidatos/as que no consten en el listado de requerimentos, de la documentación esigida por las bases del programa, no implica ser APTO para participar en el proceso de selección por no cumplir los requisitos del puesto.

Finalizado el plazo y revisada la documentación se publicarán:

  • Listado de candidatos/as admitidos por puesto, con la correspondente citación a entrevista.
  • Listado de excluídos.

 

RECORDAR QUE TODAS LAS FASES DEL PROGRAMA SERÁN PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB DE LA DIPUTACIÓN DE LUGO (http://benempregado.deputacionlugo.org/)

982260204
C/ San Marcos N°8
27001 - Lugo
(Lugo)